STOREGATE AB - ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LAGRINGSTJÄNST

 1. ALLMÄNT OM ANVÄNDARAVTALET

Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (”Användaravtalet”) mellan Kunden och Storegate AB (”Storegate”) avseende Storegates tillhandahållande av privat hårddiskyta (inklusive Programvarorna) för lagring via Internet ("Tjänsten"). Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen. Kund som ingår Användaravtalet i egenskap av konsument har två veckors ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) vid beställning av Tjänsten samt vid beställning av tilläggstjänster eller uppgraderingar inom ramen för Tjänsten. För det fall Kunden vill utnyttja sådan ångerrätt ska Kunden kontakta Storegates kundtjänst för vidare hantering.
 1. TJÄNSTEN OCH DESS OMFATTNING MM

Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter (inklusive Programvarorna) som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Storegates hemsida www.storegate.se. Storegate åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Storegates hemsida, ge Kunden tillgång till Tjänsten på av Storegate tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet. Kunden är medveten om och accepterar att Kundens användande av Tjänsten är beroende av att Kunden har tillgång till Internetuppkoppling. Det åligger Kunden att själv bekosta och upprätthålla sådan Internetuppkoppling.

Storegate och dess anställda har inte själva direkt och omedelbar tillgång till den information som lagras av Kunden genom Tjänsten och utövar ingen övervakning av den information som lagras av Kunden.

Storegate åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att tillse att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Storegate förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Storegate finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Storegate ska, om möjligt, i god tid informera Kunden om planerade avbrott i Tjänsten. Kunden är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Storegate bedömer det vara nödvändigt av exempelvis säkerhetsskäl. Storegate förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Storegate ska informera Kunden, via Tjänsten, på Storegates hemsida eller genom e-post till av Kunden angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som Storegate genomför. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att Storegate informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast trettio (30) dagar efter det att Storegate informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

Storegate ansvarar för att information som skickas ut från Storegates system till Kunden är i samma form som då Kunden lagrade informationen i Storegates server. Storegate svarar dock inte för störning eller förvrängning av informationen som sker vid Internet-överföring. Tjänsten ger inte skydd mot virus eller annan skadlig kod och Kunden är införstådd med att öppnande av filer sker på Kundens egen risk. Storegate lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri.

Kund är införstådd med att det, för de programvaror som är tillgängliga i syfte att automatiskt säkerhetskopiera innehåll till tjänsten, är kundens ansvar att själv välja om filer som tas bort lokalt på datorn också skall tas bort från tjänsten alternativt om tjänsten skall användas som arkivering (d.v.s. inga filer tas bort). Detta görs vid installation eller senare under inställningar på programmet. Om möjlighet saknas i programmet för arkivering så ansvarar kund för att de filer som skall lagras på Storegates servrar även finns lokalt i kundens dator, s k spegling.
 1. REGISTRERING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Varje Kund äger endast rätt att registrera ett konto för Tjänsten. Vid registrering ska kunden lämna de person- och adressuppgifter som begärs i registreringsformuläret inkluderande bl.a. namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress och e-postadress ("Registreringsdata") samt hålla Storegate informerat om eventuella förändringar i sådan Registreringsdata under avtalstiden. Kund som är en juridisk person ska även lämna information om den eller de kontaktpersoner som ska ha tillgång till Tjänsten för den juridiska personens räkning. Om Kunden lämnar oriktig, ofullständig eller inaktuell Registreringsdata har Storegate rätt att säga upp Användaravtalet med Kunden med omedelbar verkan och samtidigt stänga av eller avsluta Kundens tillgång till Tjänsten.

Storegate samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden eller Kundens kontaktpersoner som anges i registreringsformuläret (”Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. Kunden eller Kundens kontaktpersoner har rätt att ta del av Personuppgifterna som Storegate har registrerat om dem och kan när som helst begära att Storegate korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Därutöver kan Kunden själv korrigera sina Personuppgifter genom att logga in på sitt konto för Tjänsten på Storegates hemsida. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Storegate behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 3. Storegate äger dock rätt att lämna ut kundinformation till de samarbetspartners som tillsammans med Storegate tillhandahåller produkter och/eller tjänster inom ramen för Tjänsten.
 1. KUNDENS HANTERING AV TJÄNSTEN OCH DEN INFORMATION SOM LAGRAS

Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt telefon-, data-, hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Kunden är ensam och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Storegates servrar ("Innehållet).

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Storegates vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen) eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Kunden åtar sig även att inte använda Storegates varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Storegate.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Storegates servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Storegate härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

Genom godkännande av detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Storegate får behandla och lagra Registreringsdata och Innehållet, samt avslöja Registreringsdata eller Innehåll för det fall Storegate är skyldigt att göra det enligt lag: (a) uppfylla skyldighet enligt lag; (b) upprätthålla Användaravtalet; (c) besvara påståenden att Innehåll och/eller Registreringsdata utgör intrång i tredje mans rättighet eller annars står i strid med lag; eller (d) skydda Storegates, dess användares eller allmänhetens intressen, rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

Kunden är införstådd med att tillhandahållandet av Tjänsten och lagring av Innehållet och Registreringsdata, kan involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och bearbeta Innehållet i enlighet med tekniska krav för anslutning av nätverk eller anordningar.
 1. PROGRAMVARULICENS

Storegate upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig licens att installera och använda i Tjänsten ingående programvaror, inklusive sammanhängande media och specifikationer och handhavandeinstruktioner för sådana programvaror (gemensamt ”Programvarorna”). Storegate förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Programvarorna. Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Programvarorna innehas av Storegate eller dess licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Programvarorna utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal.

Programvarorna får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av Storegate. Kunden äger under inga förhållanden helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Programvarorna utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Kunden äger inte heller överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Programvarorna till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Därutöver åtar sig Kunden att tillse att ingen tredje part ges tillstånd att undersöka Programvarorna utan Storegates skriftliga medgivande. Vid Användaravtalets upphörande ska Programvarorna avinstalleras av Kunden.

Storegate äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Programvarorna samla in information om Kundens dator , hårdvara, operativsystem, program mm samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att Storegate får samla in information enligt ovan. Storegate äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Storegate åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

Storegate lämnar ingen garanti av vad slag det vara må att Programvarorna svarar mot Kundens behov eller att Programvarorna kan användas utan störningar eller fel.
 1. LÖSENORD MM

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Storegate har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Storegate äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.
 1. SUPPORT AV TJÄNSTEN

Support av Tjänsten tillhandahålls endast Kunder som ingått avtal om betalversioner av Tjänsten och ingår inte i gratisversioner av Tjänsten. Kunder som använder en gratisversion av Tjänsten hänvisas till Storegates hemsida, www.storegate.se för vidare information om supportfrågor.
 1. BETALNINGSVILLKOR

Kund som har ingått avtal om betalversion av Tjänsten ska till Storegate erlägga betalning i enlighet med den prisplan som särskilt avtalats mellan Kunden och Storegate och annars i enlighet med Storegates vid var tid gällande prislista för Tjänsten som publiceras på Storegates hemsida. Betalningsskyldighet för Tjänsten uppstår då Kunden skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Storegate. Storegate förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Storegate har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna.

Alla avgifter ska betalas i förskott om inget annat anges.

I samband med att Kunden skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Storegate, ska Kunden ange betalningsperiod för Tjänsten (kvartalsvis eller årsvis) samt om Kunden vill betala mot pappersfaktura eller med kreditkort. Storegate tar ut 25 kr i fakturaavgift vid betalning mot pappersfaktura. Ingen avgift tas ut vid betalning med kreditkort. Kunden kan när som helst ändra betalningssätt när Kunden är inloggad på sitt konto för Tjänsten. Kund som väljer betalning med kreditkort lämnar därigenom sitt samtycke till att Storegate drar pengar från Kundens angivna kreditkort i enlighet med den av Kunden valda betalningsperioden. Kunden erhåller ett kvitto på betalningen som lagras på Kundens konto för Tjänsten. Kund som väljer att betala mot faktura lämnar därigenom sitt samtycke till att Storegate fakturerar Kunden för Tjänsten genom den valda betalningsmetoden samt för alla betaltjänster Kunden väljer att registrera sig för eller använder inom ramen för Tjänsten under avtalstiden.

För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska Storegate äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Storegate, ska Storegate äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Storegate vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader samt rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/avaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller när i tiden sådant upphörande sker.
 1. SEKRETESS OCH DATASÄKERHET

Part förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information, som part erhållit från andra parten inom ramen för Användaravtalet. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för part på annat sätt än inom ramen för Användaravtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller dock inte när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Sekretesskyldigheten gäller även efter Användaravtalets upphörande. Kunden ska vid utnyttjande av Tjänsten följa Storegates vid var tid gällande föreskrifter om datasäkerhet.
 1. ANSPRÅK PÅ GRUND AV KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Om anspråk riktas mot Storegate eller talan förs mot Storegate på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Storegate skadeslöst för all skada som Storegate åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Storegate om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Storegate, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.
 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

Storegate ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Storegate ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten.

Storegates ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte uppsåt föreligger. Storegates ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda årliga avgiften för Tjänsten enligt detta Avtal, dock maximalt SEK 10.000. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Storegate. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.
 1. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via Storegates hemsida och gäller tills vidare. Användaravtalet kan sägas upp av vardera parten till utgången av den pågående betalningsperioden förutsatt att uppsägning sker senast trettio (30) dagar före betalningsperiodens utgång. Motsvarande uppsägningstid gäller för det fall Kunden vill nedgradera kontots storlek eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten. Om Användaravtalet inte sägs upp senast trettio (30) dagar före utgången av den aktuella betalningsperioden ska Användaravtalet förlängas med en period motsvarande längden på den senaste betalningsperioden med trettio (30) dagars uppsägningstid.

Kunden kan säga upp Användaravtalet via sitt konto för Tjänsten alternativt genom att skicka ett skriftligt meddelande om uppsägning till Storegate. Till sådan skriftlig uppsägning som inte görs via Kundens konto för Tjänsten ska Kunden, för det fall Kunden är en privatperson, bifoga en kopia på giltig ID-handling och för det fall Kunden är en juridisk person, bifoga en kopia på giltigt registreringsbevis för den juridiska personen.

Vid uppsägning av Användaravtalet har Kunden tillgång till Tjänsten för den resterande tid som Kunden redan erlagt betalning för. Det åligger Kunden att själv tömma sitt konto före det att avtalstiden för Tjänsten löper ut. Om så ej sker behåller Storegate de kvarvarande filerna i två (2) månader i det fall en återaktivering av kontot blir aktuell. Därefter äger Storegate rätt att radera kvarvarande filer. För det fall Kunden önskar biträde från Storegate för överföring av information, har Storegate rätt till ersättning enligt Storegates vid var tid gällande prislista för konsulttjänster för sådant biträde.

Storegate förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Kund som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Storegates instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Kund som Storegate i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Storegates system eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten.

Kunden är införstådd med att Storegate äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten som varit inaktiva i mer än en (1) månad. För det fall Storegate avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska Storegate lämna meddelande därom till Kundens e-postadress. Kunden kan då aktivera Tjänsten för att få behålla Tjänsten med samma villkor som tidigare. För det fall Kunden inte har aktiverat Tjänsten inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska Storegate äga rätt att avsluta Kundens konto och rensa lagringsytan.

Storegate äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

Vid Storegates uppsägning av Användaravtalet på grund av Kundens avtalsbrott förebehåller sig Storegate rätten att kräva ersättning från Kunder för all skada Storegate lider i anledning av avtalsbrottet.
 1. FORCE MAJEURE

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, knapphet på transporter, varor eller energi, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet samt fel i det allmänna data- eller telefonnätet.
 1. ÖVRIGT

Detta Användaravtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna beträffande Kundens utnyttjande av Tjänsten. Med undantag för Storegates rätt att ändra, göra tillägg till och i övrigt justera villkoren i detta Användaravtal enligt punkt 2 ovan, ska eventuella tillägg eller ändringar till detta Användaravtal avfattas skriftligen och undertecknas av båda parter.

Kunden ska ej äga rätt att överlåta sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta Användaravtal utan Storegates skriftliga medgivande. Storegate äger rätt att överlåta sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta Användaravtal i sin helhet.

Storegate äger rätt att anlita underleverantör för utförande av åtaganden enligt detta Användaravtal. Storegate ansvarar för underleverantör såsom för egen handling.

Detta Användaravtal ska tillämpas och uttolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av Användaravtalet eller dessa allmänna villkor ska avgöras i allmän domstol, med Blekinge tingsrätt som första instans.

Meddelanden till Kunden skickas till den e-postadress Kunden angivit i Användaravtalet. Meddelanden från Kunden till Storegate kan skickas via rubriken ”Kontakt” på Storegates hemsida. Meddelanden ska anses ha kommit Storegate tillhanda när Storegate bekräftar mottagandet med en personlig referens (ej autosvar).